ประเภทตัวชี้วัด รายละเอียด
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
3. ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
4. ทรัพยากรแร่
5. ทรัพยากรน้ำ
6. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7. พลังงาน
8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
9. ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
11. การจัดการมลพิษ
12. การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
13. การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
14. การพัฒนาองค์กร
15. ทรัพยากรป่าไม้
16. มลพิษ
17. นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
18. การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์
19. เศรษฐกิจ
20. แผนจัดการ สวล
21. ปริมาณพื้นที่สีเขียวในเมือง
22. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2565
23. SDGs